VOTROCI 2000 - oficiální stránky fan klubu fotbalového klubu FC Hradec Králové


On-line: 1 fanoušek
přihlásit se | registrovat se

Menu

 

Menu


Přihláška do fan klubu

Staň se Votrokem! Přihlaš se do našeho fan klubu.

RSS

Partneři na netu

FC Hradec Králové HC VCES Hradec Králové TV - Hradec

Podpořte

Redakce webu

Jiří Procházka, jpahk@tiscali.cz

Zdeněk Zvolánek, zvolanekzz@ email.cz


Fan klub

Stanovy občanského sdružení Votroci 2000

I.
Základní ustanovení

Votroci 2000 jsou občanským sdružením ve smyslu zákona 83/1990 Sb., v platném znění, disponující právní subjektivitou, jehož název zní:

Votroci 2000

Sídlem Votroci 2000 je Hradec Králové, Všesportovní stadion, PSČ 500 09.

II.
Cíle činnosti:

 1. Votroci 2000 vznikají jako zájmová skupina fanoušků, diváků a dalších sympatizantů s cílem napomáhat fotbalovému klubu SK Hradec Králové.
 2. Veškerá činnost bude směřovat k tomu, aby Votroci 2000 získali potřebnou společenskou i politickou autoritu ve městě Hradec Králové a přilehlých regionech.
 3. Votroci 2000 se budou podílet na vytváření informační sítě mezi fotbalovým klubem SK Hradec Králové a širokou veřejností, na výchově fotbalových fanoušků a pomáhat při odstraňování nežádoucích excesů z fotbalových stadionů, zejména v Hradci Králové a budou pomáhat při organizování zájezdů na utkání mužstev SK Hradec Králové.

III.
Orgány

 1. Členská schůze:
  Nejvyšším orgánem Votroků 2000 je členská schůze tvořená všemi členy Votroků 2000, jejichž členství bude založeno v souladu s těmito stanovami (viz. čl. V.).
  Členská schůze volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní komise. Členská schůze schvaluje rozpočet sdružení a plán práce na příslušný kalendářní rok, na základě návrhu výboru.
  S výjimkou rozhodování o rozpočtu rozhoduje členská schůze prostou většinou přítomných členů. K plné usnášeníschopnosti členské schůze je třeba přítomnosti nejméně 1/4 řádných členů sdružení. Rozhoduje-li o rozpočtu, je k usnášeníschopnosti členské schůze třeba přítomnosti nejméně 1/3 všech členů a k platnosti rozhodnutí o rozpočtu je třeba nadpoloviční většiny přítomných platných hlasů.
 2. Výbor:
  Výbor Votroků 2000 je výkonným orgánem sdružení, který se řídí rozpočtem schváleným členskou schůzí. Při své práci je vázán těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
  Nestanoví-li členská schůze jinak, je výbor sdružení nejméně tříčlenný. Členové výboru volí ze svých řad předsedu, případně další funkcionáře výboru. Řádná zasedání výboru se konají jedenkrát měsíčně. Práci výboru a jeho zasedání řídí předseda výboru, který je současně oprávněn za sdružení jednat, zastupovat sdružení ve vztahu ke třetím osobám a za sdružení podepisovat. Po dobu své nepřítomnosti může ve stejném rozsahu k jednání za sdružení, k jeho zastupování a k podepisování zmocnit jiného člena výboru.
 3. Kontrolní komise:
  Kontrolní komise je voleným orgánem Votroků 2000 pro provádění kontroly a přezkumu rozhodnutí výboru a jejich provádění v praxi. Kontrolní komise předkládá zprávu o své činnosti jedenkrát ročně členské schůzi.
  Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a jejími členy nemusí být členové sdružení.
  Kontrolní komise je v rámci své činnosti oprávněna kontrolovat činnost členů Výboru Votroci 2000 a veškerých zaměstnanců, a má právo nahlížet do všech materiálů souvisejících s předmětem činnosti Votroků 2000.
 4. Pobočky:
  Pobočky zřizuje výbor za účelem organizování činnosti občanského sdružení Votroci 2000 mimo jeho sídlo. Podmínkou založení pobočky je nejméně deset řádných členů sdružení v místě pobočky.
  Členové pobočky si volí vedoucího pobočky, který se může účastnit všech jednání výboru, přičemž je povinen se těchto jednání zúčastnit nejméně čtyřikrát v roce.
  Vedoucí pobočky je zároveň povinen čtvrtletně předkládat výboru zprávu o činnosti pobočky.

IV.
Zásady hospodaření

Každoročně sestavuje Výbor Votroků 2000 návrh rozpočtu na další kalendářní rok a předkládá ho ke schválení členské schůzi. Není-li návrh rozpočtu členskou schůzí schválen, řídí se hospodaření Votroků 2000 rozpočtem schváleným pro minulý rok.

Zdrojem hospodaření jsou:
- členské příspěvky
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti
- dary

V.
Členství

Řádným členem Votroků 2000 se může stát každá fyzická osoba.
Členství vzniká přijetím písemné přihlášky uchazeče o členství výborem Votroků 2000. V přihlášce uchazeč uvede své jméno, příjmení, data narození, rodné číslo, bydliště a stručně důvody, proč se chce stát členem sdružení. Členství ve sdružení je dobrovolné.
Členství ve sdružení zaniká písemným sdělení člena, že ze sdružení vystupuje, adresovaným výboru Votroků 2000, úmrtím člena nebo zánikem Votroků 2000. Člen může být ze sdružení vyloučen rozhodnutím výboru sdružení jen pokud neplatí řádně a včas členské příspěvky a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě poskytnuté k dodatečnému zaplacení v písemné výzvě výboru Votroků 2000 nebo pro jednání, kterým zřejmě poškodil jméno a pověst občanského sdružení nebo jeho členů, pomluvou nebo obdobným jednáním v rozporu s pravidly řádného občanského soužití, nebo pro závažné porušení povinností vyplývajících z těchto stanov.

VI.
Hlasovací právo

 1. Hlasovací právo má každý řádný člen Votroků 2000, který dovršil věk 18-ti let.
 2. Řádní členové Votroků 2000 mladší 18-ti let mohou své hlasovací právo uplatnit pouze prostřednictvím zákonného zástupce.

VII.
Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů:
  • účastnit se zasedání členské schůze,
  • účastnit se všech akcí, které Votroci 2000 pořádají,
  • podílet se na všech výhodách vyplývajících ze členství,
  • uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritické připomínky vůči všem orgánům Votroků 2000 a být informován o všech záležitostech souvisejících s činností Votroků 2000,
  • kandidovat a být volen do funkcí v orgánech sdružení Votroci 2000, kromě členů mladších 18-ti let.
 1. Povinnosti členů:
  • jednou ročně řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor Votroků 2000, pověřenému členovi výboru, který vede jejich evidenci,
  • svědomitě plnit úkoly vyplývající ze stanov,
  • svým jednáním přispívat k dobrému jménu Votroků 2000,
  • šetřit a chránit majetek, který slouží k zabezpečení činnosti Votroků 2000.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky těchto stanov spadají do výlučné působnosti členské schůze Votroků 2000.
 2. V ostatním se právní poměry Votroků 2000 řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění a ostatními obecně platnými právními předpisy.

V Hradci Králové dne 9. října 2000


Nepřehlédněte

 • [7. 2. 2011]
  Liga příští týden odstartuje, pokud nebude více než minus 12 stupňů Celsia.

Tabulka 1. ligy

P TÝM B
1. Sparta 40
2. Liberec 34
3. Plzeň 30
4. Ml. Boleslav 28
5. Jablonec 27
6. Příbram 27
7. Teplice 24
8. Slovácko 23
9. Dukla 20
10. Slavia 20
11. Hradec Králové 19
12. Boh. 1905 19
13. Č. Buděj. 13
14. Ostrava 10
15. Olomouc 7
16. Žižkov 7

Kalendář

<<  Červen  >>     2024
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vstupné

Plné: 100 Kč montovaná tribuna, ostatní 90 Kč
Permanentka: 900 Kč (studenti a důchodci 500 Kč)
Zlevněné:
50 Kč (důchodci 65 let a víc, studenti)
Vstup volný:
ZTP a ZTP-P, děti do 150 cm


Partneři fan klubu

Jedenáctka, která vítězí Realitní kancelář VENUS Hradec Králové s širokou nabídkou nemovitostí - byty, rodinné domy, pozemky, kanceláře, chaty, chalupy, nebytové prostory. Prodej, pronájem nebo koupě objektů - Hradec Králové a okolí. Zajišťujeme také správu a poradenství v oblasti nemovitostí. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Nekuřácká restaurace na Moravském předměstí v Hradci Králové Pre-press studio v Hradci Králové Autobazar KNB Lípa